top of page

歷年演出

1982   【舞台人生】‧佈道性‧30分鐘

            【畫】‧培靈性‧70分鐘

            【假如他是真的】‧培靈性‧70分鐘

            【笑看信徒(浮世繪)】‧培靈性‧30分鐘

 

1983   【十字街頭】‧佈道性‧10分鐘

            【生命之光】‧佈道性‧50分鐘

            【盲】‧佈道性‧30分鐘

 

1984   【戲】‧佈道性‧70分鐘

           【迴】‧佈道性‧90分鐘

 

1985   【歸零(葬禮\陰陽界)】‧ 佈道性‧每段各50分鐘

 

1986   【迴】‧佈道性‧90分鐘

           【歸零(葬禮\陰陽界)】‧ 佈道性‧每段各50分鐘

 

1987   【舞衣】 ‧ 佈道性‧120分鐘

           【蹺】 ‧ 佈道性‧90分鐘

 

1988   【歸零(葬禮\陰陽界)】‧ 佈道性‧每段各50分鐘

           【留一盞燈】 ‧ 佈道性‧100分鐘

 

1989   【朋友請聽】 ‧ 佈道性‧100分鐘

 

1990   【變奏一九九○】 ‧ 佈道性‧90分鐘

           【戲】‧佈道性‧70分鐘

 

1991   【青衣】 ‧ 佈道性‧100分鐘

            【蹺】 ‧ 佈道性‧90分鐘

 

1992   【歸零(葬禮\陰陽界)】‧ 佈道性‧每段各50分鐘

            【NG驀然回首】 ‧ 佈道性‧90分鐘

            【留一盞燈】 ‧ 佈道性‧100分鐘

 

1993   【舞衣】 ‧ 佈道性‧120分鐘

1994   【秋決】 ‧ 佈道性‧120分鐘

 

1995   【蹺】 ‧ 佈道性‧90分鐘

           【朋友請聽】 ‧ 佈道性‧100分鐘

           【盲】‧佈道性‧30分鐘

1996   【歸零(葬禮\陰陽界)】‧ 佈道性‧每段各50分鐘

           【NG驀然回首】 ‧ 佈道性‧90分鐘

 

1997   【變奏一九九七】 ‧ 佈道性‧90分鐘

1998   【歸零(葬禮\陰陽界)】‧ 佈道性‧每段各50分鐘

1999   【蹺】 ‧ 佈道性‧90分鐘

2001   【誰】 ‧ 佈道性‧110分鐘

 

2002   【NG驀然回首】 ‧ 佈道性‧90分鐘

 

2003   【迴】‧佈道性‧90分鐘

 

2004   【舞衣】 ‧ 佈道性‧120分鐘

 

2005   【朋友請聽】 ‧ 佈道性‧100分鐘

 

2006   【NG驀然回首】 ‧ 佈道性‧90分鐘

 

2007   【蹺】 ‧ 佈道性‧90分鐘

 

2009   【浮塵*浮沉】‧ 佈道性‧90分鐘

 

2010   【心の繭】‧ 佈道性‧100分鐘

 

2011   【心洞】‧ 佈道性‧100分鐘

 

2012   【那一年,我們約好要幸福的...】‧ 佈道性‧100分鐘

 

2013   【心怨】‧ 佈道性‧100分鐘

 

2014   【倒帶】‧ 佈道性‧100分鐘

2015    春季戲劇(首度推出)

           【回家】‧ 佈道性‧35分鐘

           【識愛】‧ 佈道性‧35分鐘

           秋季戲劇

           【越線】‧ 佈道性‧100分鐘

2016    【屋簷下之夢】春季戲劇‧ 佈道性‧50分鐘

            【陋巷】秋季戲劇‧ 佈道性‧100分鐘

2017     【未完‧ 待續の狂想曲】秋季戲劇‧ 佈道性‧100分鐘

2018     【拔絲地瓜咖啡館】秋季戲劇‧ 佈道性‧100分鐘

2019     【藍天下的我們】秋季戲劇‧ 佈道性‧100分鐘

2020     【的徐露的一生-那日如在眼前】​秋季影展‧ 佈道性‧100分鐘

bottom of page